Skip Navigation Linksหน้าหลัก สมัครอบรม นบส. สมัครเข้าอบรม ลงทะเบียน
  วิทยาลัยนักบริหาร
นบส.

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

....................................................................

ข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม ( ยังไม่เปิดลงทะเบียนอบรม... )
1.2 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็น กรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ดังกล่าวดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งระดับ 11 เดิม)

และ
2. ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรม

....................................................................
หมายเหตุ
    กรณีการดำรงตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ให้หมายรวมถึง กรณีข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รักษา ราชการแทน รักษาการในตำหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทบริหารหรืออำนวยการ ซึ่งเป็น ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญด้วย และจะนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้เฉพาะในห้วง ระยะเวลาที่มีหลักฐานทางราชการรับรองว่าได้มีการปฏิบัติราชการในลักษณะดังกล่าว ตามความเป็นจริง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน        

 
Browser Recommended : Firefox Chrome สำหรับ Browser IE คลิกที่นี่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 วิทยาลัยนักบริหาร อาคาร 9 (อาคารจอดรถ ชั้น 5)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Version :2012 Released date : 03/10/2012